Sekretess & villkor

Personuppgiftspolicy

I samband med den nya EU-förordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi uppdaterat vår hantering av personuppgifter vilket innebär ett utökat skydd för dig som privatperson. Det innebär att du som privatperson har större möjlighet att få insyn i hur företag använder dina personuppgifter och har rätten att begära radering av dina personuppgifter, ett initiativ vi på Notar står helt bakom.

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Notar Sverige AB org.nr. 556783–6316 Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på www.notar.se, i våra system eller på annat sätt.

Du kan nå oss via info@notar.se alt. Tel 0200–275 275

Notar Sverige
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Personuppgift

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. De personuppgifter vi samlar in är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du använder våra digitala tjänster, köper och säljer med oss, anmäler dig på en visning, är delaktig i en budgivning eller har fått hjälp med en värdering via oss.

Hantering och lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs nedan. Dina personuppgifter gallras eller raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in. Det innebär att olika personuppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa personuppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Vem behandlar - utlämning av personuppgifter

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Internt hanterar vi personuppgifter i vårt försäljningssystem och i vår kunddatabas. Vissa av dessa system lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det endast vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag.

Din rätt att få information om vad som finns registrerat

Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Rätt till rättelse eller radering

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som vi har om dig ska rättas. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig på, har du också rätt att begära att personuppgifterna ska raderas.

Återkallelse av samtycke

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket. I vissa fall kan vår behandling baseras på fler rättsliga grunder. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål baserat på en annan rättslig grund.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter se www.datainspektionen.se.

Behandling av personuppgifter för intressenter

Ändamål: Administrera intresseanmälan
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: 2 år

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: 2 år

Ändamål: Direktmarknadsföring
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: 2 år

Ändamål: Mitt Notar-konto
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Ingen gallringstid
Skulle du nu eller i framtiden inte vilja ha kvar ditt Mitt Notar konto kan du enkelt ta bort det genom att logga in på Mitt Notar och klicka på knappen "Ta bort konto".
Skulle du åter igen önska ett konto hos ”Mitt Notar” så kan du enkelt skapa det på www.notar.se

Behandling av personuppgifter för köpare & säljare

Ändamål: Direktmarknadsföring
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick
Gallringstid: 2 år

Ändamål: Utförande av mäklaruppdraget t.ex. information för bostaden t.ex. bilder
Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra skyldighet enligt förmedlingsuppdrag
Behandlingsaktivitet: Lagring
Gallringstid: Ett år från att mäklarens uppdrag för säljaren har fullgjorts

Ändamål: Administration av förmedling
Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra skyldighet enligt förmedlingsuppdrag
Behandlingsaktivitet: Lagring
Gallringstid: Tio år enligt allmän preskriptionstid

Ändamål: Åtgärder för att förhindra penningtvätt
Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra förpliktelse
Behandlingsaktivitet: Lagring
Gallringstid: Fem år enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändamål: Bokföringsändamål t.ex. fakturor
Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra förpliktelse
Behandlingsaktivitet: Lagring
Gallringstid: 10 år från utgången av det kalenderår då relevant